หน่วยในสังกัด

พิมพ์
 ลำดับ หน่วย website facebook  
 1  สภ.เมืองนราธิวาส http://muang.narathiwat.police.go.th   https://www.facebook.com/profile.php?id=1800394713561165  
 2  สภ.สุไหงโก-ลก  http://sungaikolok.narathiwat.police.go.th/sungaikolok/    
 3  สภ.ตากใบ  http://takbai.narathiwat.police.go.th/takbai    
 4  สภ.สุุไหงปาดี  http://suhaipadee.narathiwat.police.go.th/sungaipadee/  https://www.facebook.com/rusdi.chedolah  
 5  สภ.ระแงะ  http://rangae.narathiwat.police.go.th/2020/  https://www.facebook.com/rangaepolice  
 6  สภ.รือเสาะ      
 7  สภ.ศรีสาคร    https://www.facebook.com/profile.php?id=109013510524616  
8 สภ.บาเจาะ  http://bacho.narathiwat.police.go.th/  https://www.facebook.com/BachoPoliceNara/  
9 สภ.ยี่งอ  http://yingo.narathiwat.police.go.th/2020/  https://www.facebook.com/yingopolice  
10 สภ.แว้ง      
11 สภ.สุคิริน  http://sukhirin.narathiwat.police.go.th/sukhirin  https://www.facebook.com/SukhirinPolice/  
12 สภ.จะแนะ  http://chanae.narathiwat.police.go.th/2020    
13 สภ.เจาะไอร้อง    https://www.facebook.com/profile.php?id=106223550890922  
14 สภ.ตันหยง  http://www.tanyong.narathiwat.police.go.th/2020/  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017197200661  
15 สภ.โคกเคียน  http://khokkian.narathiwat.police.go.th/index.php/th/  https://www.facebook.com/profile.php?id=233313343399872  
16 สภ.มูโนะ  http://www.muno.narathiwat.police.go.th/muno/  https://www.facebook.com/munopolicestation  
17 สภ.บูเก๊ะตา    https://www.facebook.com/BuketaPolice/  
18 สภ.ปะลุกาสาเมาะ      
19 สภ.สากอ