ผู้บังคับบัญชา

พิมพ์
 ลำดับ  รูปภาพ  ยศ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง
 ๑  nara01 64 10 01  พล.ต.ต.แวสาแม  สาและ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ๒  nara02 64 11  พ.ต.อ.สันทัศน์  เชื้อพุฒตาล   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ๓   พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ๔   พ.ต.อ.สุธน  สุขวิเศษ   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ๕   พ.ต.อ.ภักดี  ปรีชาชน
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

 

 พ.ต.อ.ปัตตะ  มะดาวา  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

 

nara07 64 11

 พ.ต.อ.ดุลยมาน  แยนา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส