การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพอาชญากรรม / ยาเสพติด / ความขัดแย้ง เพื่อทราบสภาพของปัญหา

 บ้านโคกยาง  หมู่ 5 ต.พร่อน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

 

บ้านเกาะสวาด  หมู่ 5 ต.ไพรวัน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

3

 

4

5

บ้านทรายขาว  หมู่ 2 ต.ไพรวัน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

6

7

8

 

 

บ้านโคกงู  หมู่ 3 ต.บางขุนทอง  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

 

บ้านโคกมะม่วง  หมู่ 1 ต.เจ๊ะเห  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

 

 

 ดูเพิ่มเติมดาวน์โหลด

 

http://www.narathiwat.police.go.th/2018/images/takbai/9.1.pdf

http://www.narathiwat.police.go.th/2018/images/takbai/9.2.pdf

http://www.narathiwat.police.go.th/2018/images/takbai/9.3.pdf

http://www.narathiwat.police.go.th/2018/images/takbai/9.4.pdf

http://www.narathiwat.police.go.th/2018/images/takbai/9.51.pdf